Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Nhận tờ trình thu hồi đất (trường hợp dự án nằm trên 02 huyện/thị trở lên)
(last modified: 1/20/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện


Kết quả dự kiến

Tờ trình thu hồi và giao đất của UBND cấp huyện x2 Tờ trình thu hồi và giao đất của UBND cấp huyện
Quyết định thu hồi và giao đất cho thuê của UBND cấp huyện Quyết định thu hồi và giao đất cho thuê của UBND cấp huyện
Bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp huyện x7 01 - Bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp huyện

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn

Thông tin bổ sung

Bước này áp dụng trong trường hợp dự án nằm trên địa giới hành chính từ 2 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên. Kết quả nhận được sẽ tiếp tục trình nộp lên IPA Vĩnh Phúc cùng với hồ sơ xin thu hồi đất và giao cho thuê đất để UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại các bước sau.

Lưu ý: Chỉ có duy nhất một bản gốc tờ trình và/hoặc quyết định về việc thu hồi và giao đất có chữ ký tươi của Chủ tịch UBND được ban hành. Nhà đầu tư chỉ được nhận bản sao của bản gốc có chữ ký tươi và được đóng con dấu đỏ của UBND. Do đó, bản sao có dấu đỏ được xem như bản gốc. .

Lưu ý: Bước này thực hiện tại bất kỳ UBND cấp huyện nơi đặt dự án. Thủ tục trình bày tại đây đã được tham khảo thực tiễn áp dụng của UBND TP. Vĩnh Yên.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License