Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
54
Chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho người sử dụng đất
(last modified: 1/20/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
0 mn  -  0 mn
20 ngày  -  25 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện


List of People's Committees List of People's Committees

Kết quả dự kiến

Danh sách các hộ gia đình nhận tiền bồi thường và hỗ trợ 01 - Danh sách các hộ gia đình nhận tiền bồi thường và hỗ trợ

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Tiền mặt

Các chi phí

Nhà đầu tư sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho người sử dụng đất và chi phí giải phóng mặt bằng cho Ban Bồi thường và GPMB như đã nêu trong kế hoạch thu hồi và giao đất cho thuê đã được phê duyệt.

Chi phí công tác GPMB được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án ngoại trừ các dự án thực hiện trên các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến thì chi phí công tác GPMB tính theo khối lượng công việc thực tế, không khống chế mức trích 2%.

Thời gian thực hiện

Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được xét duyệt thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường để giải phóng mặt bằng.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 2h - Max. 8h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 20 ngày - Max. 25 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Các điều 31.2, 31.3, 31.4
2. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT  ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Điều 24
3. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Điều 33

Thông tin bổ sung

Bước này áp dụng trong trường hợp dự án chỉ nằm trên địa giới hành chính thuộc 01 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.

Nhà đầu tư có thể phối hợp với Hội đồng bồi thường trực tiếp tiến hành chi trả hoặc ủy quyền cho Hội đồng bồi thường được toàn quyền tiến hành chi trả hoặc nhờ dịch vụ thanh toán chuyên nghiệp của bất kỳ ngân hàng thương mại nào tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc thanh toán có thể thực hiện tại UBND cấp xã hoặc địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất. Thủ tục trình bày tại đây đã được tham khảo thực tiễn áp dụng của UBND TP. Vĩnh Yên.
List of commercial banks (not exhausted) List of commercial banks (not exhausted)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License