Danh mục các bước
(Tổng số bước: 79)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư  (2)
Lập bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư  (4)
Đề nghị phê duyệt địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Make seal and notify seal specimen  (2)
29
Make seal
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp xã  (3)
Lập kế hoạch thu hồi, bồi thường và tái định cư  (2)
Đề nghị chứng thực quyết định thu hồi đất  (2)
Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của UBND cấp huyện  (2)
Đề nghị chứng thực hồ sơ thu hồi và giao đất cho thuê  (2)
Xin thu hồi và giao cho thuê đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư  (1)
Thanh toán chi phí bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất  (1)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp Giấy phép xây dựng (GPXD)  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị chứng thực chứng chỉ quy hoạch, GCNQSDĐ và quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
44
Tham gia họp và nhận tờ trình phê duyệt phương án đền bù và tái định cư
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện


List of People's Committees List of People's Committees

Kết quả dự kiến

Phương án bồi thường và tái định cư 01 - Phương án bồi thường và tái định cư
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư

Các yêu cầu

1.
Tham gia các buổi làm việc với Hội đồng bồi thường để thu hồi đất, GPMB và bồi thường

Thời gian thực hiện

Tùy vào tình hình thực hiện công tác thu hồi đất và các vấn đề phát sinh trên thực tế, mà thời gian tham gia các cuộc họp để hoàn thành công tác thu hồi đất sẽ kéo dài từ 02 tháng đến 06 tháng. Trong bất cứ trường hợp nào, tỉnh Vĩnh Phúc luôn tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư tối đa đẩy nhanh quá trình thu hồi đất nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động, kinh doanh.

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Các điều 29.3.b, 30, 31
2. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT  ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009_Tiếng Anh
Các điều 22, 23
3. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011_Tiếng Việt
Các điều 30, 31, 32, 33.1
4. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012_Tiếng Việt
Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012_Tiếng Việt
Điều 1.11

Thông tin bổ sung

Bước này áp dụng đối với trường hợp dự án chỉ nằm trên địa giới hành chính thuộc 01 huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh. Đối với trường hợp dự án nằm trên địa giới hành chính thuộc từ 02 huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh trở lên, hãy tham khảo bước tiếp theo sau đây.

Trong vòng 05 ngày kết từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất, Hội đồng bồi thường sẽ xác định chủ sử dụng đất và phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện mời các hộ dân đang sử dụng đất tham gia họp phổ biến chủ trương thu hồi đất.

Tại các buổi làm việc, Hội đồng bồi thường có trách nhiệm xác định loại đất, hạng đất, giá và nguồn gốc sử dụng đất và kiểm kê tài sản gắn liền với đất dựa trên đó hội đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hội đồng bồi thường niêm yết công khai phương án tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để nhà đầu tư và người sử dụng đất được quyền tham gia ý kiến xây dựng phương án trong thời gian ít nhất là hai mươi (20) ngày kể từ ngày niêm yết.

Hội đồng bồi thường xem xét và tổng hợp ý kiến để lập và nộp phương án hoàn chỉnh kèm tờ trình đề nghị phê duyệt phương án cho Phòng Tài nguyên Môi trường.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License