Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
45
Ký kết hợp đồng thuê đất
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Department of Natural Resourses and Environment

Hai Ba Trung Street, Dong Da Ward , Vinh Yen City
Điện thoại: (+84) 211 386 2511
Fax: (+84) 211 386 2511
Thư điện tử: sotnmtvinhphuc@gmail.com
Trang web: http://tnmtvinhphuc.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Bộ phận Một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Trịnh Thị Yên

Chuyên viên kiêm nhiệm
Điện thoại: +84 983 011 912
Thư điện tử: trinhyen.vp@gmail.com

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê đất đã được ký kết Hợp đồng thuê đất đã được ký kết

Các chi phí

Sau khi thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng thuê đất với chính quyền địa phương với giá thuê đất ưu đãi. Cụ thể:

Xác định giá thuê đất

1. Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: đơn giá thuê đất một năm bằng 1,5 % giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (“Giá Đất”).

2. Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê: số tiền thuê đất phải nộp được tính như trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất. Cụ thể: số tiền thuê đất bằng Giá Đất quy định tại thời điểm quyết định giao đất hoặc thời điểm bàn giao đất thực tế nếu thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất. Trường hợp Giá Đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp.

a. Đối với dự án có thời hạn sử dụng đất 70 năm thì tiền thuê đất được tính căn cứ theo giá đất và diện tích đất thuê.
Tiền thuê đất của thời hạn 70 năm = Giá đất * Diện tích đất thuê

b. Đối với dự án có thời hạn thuê đất dưới 70 năm thì được giảm trừ tiền thuê đất của mỗi năm không thuê đất là 1,2% của mức thu 70 năm.
Tiền thuê đất của thời hạn x năm = Tiền sử dụng đất của thời hạn 70 năm - [Tiền sử dụng đất của thời hạn 70 năm * (70 – x) *1,2%]

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 45mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005_Tiếng Anh
Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005_Tiếng Anh
Các điều 2.1.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18
2. Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Nghị định số 69/2009/ND-CP ngày 13/08/2009_Tiếng Anh
Các điều 11, 12, 13
3. Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010_Tiếng Anh
Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010_Tiếng Anh
Các điều 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.11
4. Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011_Tiếng Anh
Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011_Tiếng Anh
Các điều 1, 3
5. Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012_Tiếng Việt
Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012_Tiếng Việt
Các điều 2, 3

Thông tin bổ sung

Buổi ký kết hợp đồng thuê đất được thực hiện tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian làm việc cho nhà đầu tư/doanh nghiệp sẽ được thông báo trước cho nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư/doanh nghiệp sẽ rà soát bản thảo hợp đồng đã có chữ ký của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và kiểm tra nếu có thông tin sai sót về nhà đầu tư, dự án, lô đất, giá thuê, v.v. Lưu ý: hợp đồng thuê đất được Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị theo mẫu quy định nên không thể sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

Nếu không phải điều chỉnh thông tin trên hợp đồng, đại diện theo pháp luật của công ty sẽ ký và đóng dấu công ty trên hợp đồng. Bản hợp đồng đủ chữ ký sẽ được đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và trả cho nhà đầu tư ngay trong buổi làm việc.

Ai xác nhận thông tin này?

Vinh DO THI THAI, 12/06/2015
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License