Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
52
Ký kết hợp đồng dịch vụ lập báo cáo ĐTM
(last modified: 1/20/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 15000000
0 mn  -  0 mn
30 ngày  -  45 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị tư vấn được phép lập báo cáo ĐTM


List of EIA consulting entities in Vinh Phuc (not exhaustive) List of EIA consulting entities in Vinh Phuc (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Hợp đồng dịch vụ lập báo cáo ĐTM Hợp đồng dịch vụ lập báo cáo ĐTM
Phiếu thu 01 - Phiếu thu

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư (Bản sao chứng thực)
hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
Giấy chứng nhận đầu tư đã sao y chứng thực
2. Bản thuyết minh dự án đầu tư
Bản thuyết minh dự án đầu tư (Bản sao)
do nhà đầu tư chuẩn bị

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 15,000,000
Phí dịch vụ lập Báo cáo ĐTM - Tham khảo
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, nhà đầu tư/công ty sẽ thanh toán một khoản tạm ứng bằng 50% phí dịch vụ thỏa thuận tại hợp đồng.

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 1h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 30 ngày - Max. 45 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11
Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11
Các điều 18, 19, 20
2. Nghị định số 29/2011/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định số 29/2011/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 40, &cácphụlục
3. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định Chính phủ số 29/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định Chính phủ số 29/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 10, 12

Thông tin bổ sung

Danh mục các dự án phải lập Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) được quy định tại Phụ lục II, Nghị định 29/2011/ND-CP. Báo cáo ĐTM phải được UBND tỉnh phê duyệt, trừ một số trường hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt nêu tại Phụ lục III, Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Đối với các dự án khác, nhà đầu tư phải lập và đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường tại UBND cấp huyện nơi dự án đặt địa điểm.

Tại đây, chúng tôi chỉ mô tả thủ tục lập và đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhà đầu tư/công ty liên hệ với bất kỳ công ty tư vấn nào có chức năng theo luật định tại Điều 8, Nghị định 29/2011/ND-CP để lập báo cáo ĐTM.
List of projects subject to environmental impact assessment reporting List of projects subject to environmental impact assessment reporting
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License