Danh mục các bước
(Tổng số bước: 71)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị phê duyệt chủ trương dự án đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực thuê đất và cơ sở hạ tầng  (2)
Thuê hạ tầng khu công nghiệp  (1)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập bản đồ địa chính địa điểm đầu tư  (3)
Xin xác nhận bản đồ địa chính  (4)
Thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị chứng thực bản đồ địa chính và uỷ nhiệm chi có xác nhận  (2)
Xin thu hồi, giao đất, cho thuê đất  (2)
Tham gia họp Bàn giao đất tại thực địa  (1)
Đề nghị chứng thực hồ sơ hợp đồng thuê đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất  (2)
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (6)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo ĐTM  (2)
Lập hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Đề nghị thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD  (2)
Lập hồ sơ thiết kế PCCC  (2)
Xin cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin cấp Giấy phép xây dựng  (2)
Make seal and notify seal specimen  (2)
70
Make seal

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
36
Chi trả tiền giải phóng mặt bằng
(last modified: 1/20/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ ngân hàng thương mại


List of commercial banks in Vinh Phuc (updated to 01 Oct 2013) List of commercial banks in Vinh Phuc (updated to 01 Oct 2013)

Kết quả dự kiến

Ủy nhiệm chi có xác nhận hoặc bất kỳ chứng từ nào xác nhận việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng 01 - Ủy nhiệm chi có xác nhận hoặc bất kỳ chứng từ nào xác nhận việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Lệnh chuyển tiền/Ủy nhiệm chi (3 Bản gốc )
người đại diện theo pháp luật của công ty/nhà đầu tư ký và đóng dấu hợp lệ

Các chi phí

Mức phí dịch vụ phụ thuộc vào chính sách dịch vụ của mỗi ngân hàng và thông thường được khấu trừ vào số dư tài khoản của công ty/nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn

Thông tin bổ sung

Tuỳ thuộc vào yêu cầu của cơ quan giải phóng mặt bằng, việc chi trả thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Nội dung được trình bày tại đây là chi trả bằng chuyển khoản trong trường hợp cơ quan giải phóng mặt bằng là Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc. Số tài khoản được nêu rõ trong thông báo chi trả tiền giải phóng mặt bằng ở bước trước.

Vui lòng liên hệ ngân hàng nơi công ty/nhà đầu tư mở tài khoản để được hướng dẫn chi tiết về việc chuyển khoản.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License