Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp IPA Vĩnh Phúc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu có xác nhận  (2)
Đề nghị chứng thực Hộ chiếu và/hoặc CMND  (2)
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Nhận tài liệu đã được hợp pháp hoá lãnh sự
(last modified: 6/28/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán tại nước ngoài


List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive) List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Bản sao Giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự 01 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự
Bản sao Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất đã được hợp pháp hoá lãnh sự Bản sao Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất đã được hợp pháp hoá lãnh sự
Bản sao Sao kê Tài khoản đã được hợp pháp hoá lãnh sự 01 - Bản sao Sao kê Tài khoản đã được hợp pháp hoá lãnh sự
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License