Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 12)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Xin cấp mới giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Xin khắc dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Xin giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Đăng báo  (1)
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
3
Nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 12/11/2014)

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với tất cả các nhà đầu tư:
1. Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy CNĐT (Phụ lục I-6)
Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy CNĐT (Phụ lục I-6) (Bản gốc )
Người đại diện theo pháp luật của công ty điền đầy đủ thông tin, ký và đóng dấu theo mẫu hợp lệ.
hoặc Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (PL.I-15)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (PL.I-15) (Bản gốc )
Người đại diện theo pháp luật của công ty điền đầy đủ thông tin, ký và đóng dấu theo mẫu hợp lệ.
2. Danh sách thành viên công ty
Danh sách thành viên công ty (Bản gốc )
Mẫu này áp dụng cho công ty TNHH từ hai thành viên trở lên và tuân thủ theo Phụ lục I-6, Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013.
hoặc Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (Bản gốc )
Mẫu này áp dụng cho công ty cổ phần và tuân thủ theo Phụ lục I-7, Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013
3. Điều lệ công ty sửa đổi
Điều lệ công ty sửa đổi (Bản gốc )
Đây là mẫu tham khảo và có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều lệ phải được tất cả thành viên sáng lập hoặc các cổ đông và người đại diện theo pháp luật của công ty đã thành lập ký và đóng dấu hợp lệ.
4.
Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Bản gốc )
Các thành viên trong hội đồng của công ty TNHH hai thành viên trở lên; hoặc cổ đông của công ty cổ phần ban.
Nội dung cơ bản gồm: tên và địa chỉ của trụ sở văn phòng của công ty trước chuyển đổi và công ty sau chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển nhượng tài sản, vốn góp, cổ phần hoặc trái phiếu của công ty trước chuyển đổi cho công ty sau chuyển đổi; kế hoạch nhân sự; và thời hạn chuyển đổi.
5. Bản sao y chứng thực giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao y chứng thực giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực)
6. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính (Bản gốc )
của hai năm gần nhất
Đối với nhà đầu tư cá nhân, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực hộ chiếu hoặc CMND người nhà đầu tư cá nhân (Bản sao chứng thực)
Đối với nhà đầu tư tổ chức, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư tổ chức (Bản sao chứng thực)
trong trường hợp nhà đầu tư mới là tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giáy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc bất kỳ giấy tờ bổ sung theo yêu cầu. Các tài liệu này phải được chứng thực hoặc hợp pháp hoá lãnh sự trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
2. 01 - Libre deuda de patente
Điều lệ công ty của nhà đầu tư tổ chức (Bản sao chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực hộ chiếu hoặc CMND người đại diện của nhà đầu tư (Bản sao chứng thực)
4. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
trong trường hợp nhà đầu tư tổ chức mới muốn uỷ quyền cho một người khác người đại diện theo pháp luật là người đại diện được uỷ quyền trong công ty.
Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, bổ sung:
1. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (Bản gốc )
Trường hợp này chủ sở hữu của công ty muốn chuyển nhượng một phần vốn điều lệ công ty sang cho cá nhận hoặc tổ chức khác
hoặc Hợp đồng tặng cho vốn góp
Hợp đồng tặng cho vốn góp (Bản gốc )
Trường hợp này chủ sở hữu của công ty muốn cho tặng một phần vốn điều lệ công ty sang cho cá nhận hoặc tổ chức khác.
hoặc
Quyết định huy động vốn góp (Bản gốc )
Trường hợp này chủ sở hữu của công ty muốn bổ sung vốn từ cá nhận hoặc tổ chức khác.
Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH từ hai thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên, bổ sung:
1. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (Bản gốc )
Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, bổ sung:
1.
Hợp đồng cổ đông (Bản gốc )
Trường hợp chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH, bổ sung:
1. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (Bản gốc )
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License