Danh mục các bước
(Tổng số bước: 8)
Đề nghị chứng thực tài liệu  (2)
Xin cấp mới giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (3)
Thay đổi thông tin về chủ tài khoản  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
3
Nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 6/3/2015)

Các yêu cầu

Đối với tất cả các trường hợp:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
ủy quyền cho người nộp hồ sơ
Đối với dự án đầu tư thuộc Hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp trước 01/7/2006:
1.
Bản đề nghị đăng ký lại (PL.I-14) (Bản gốc )
2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi (Bản gốc )
nếu có
3. Báo cáo tình hình hoạt động
Báo cáo tình hình hoạt động (Bản gốc )
Đối với dự án đầu tư với công ty được cấp trước 01/7/2006:
1. Bản đề nghị đăng ký lại (PL.I-16)
Bản đề nghị đăng ký lại (PL.I-16) (Bản gốc )
2. Bản sao y chứng thực giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao y chứng thực giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực)
3. Điều lệ công ty sửa đổi
Điều lệ công ty sửa đổi (Bản gốc )
4. Danh sách thành viên công ty
Danh sách thành viên công ty (Bản gốc )
Mẫu này áp dụng cho công ty TNHH từ hai thành viên trở lên và tuân thủ theo Phụ lục I-6, Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013
hoặc Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (Bản gốc )
Mẫu này áp dụng cho công ty cổ phần và tuân thủ theo Phụ lục I-7, Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013
5. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản họp về việc đồng ý đăng ký lại doanh nghiệp và thông qua Điều lệ doanh nghiệp (sửa đổi) (Bản gốc )
Các thành viên trong hội đồng của công ty TNHH hai thành viên trở lên; hoặc cổ đông của công ty cổ phần ban hành tại cuộc họp. Các thành viên hoặc cổ đông phải phải ký nháy vào từng trang và ký vào trang cuối. Đóng dấu của công ty hợp lệ.
6. Quyết định về việc đăng ký lại doanh nghiệp và thông qua Điều lệ doanh nghiệp (sửa đổi)
Quyết định về việc đăng ký lại doanh nghiệp và thông qua Điều lệ doanh nghiệp (sửa đổi) (Bản gốc )
Các thành viên trong hội đồng của công ty TNHH hai thành viên trở lên; hoặc cổ đông của công ty cổ phần; hoặc chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên ban hành.
7. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính (Bản gốc )
của 02 năm gần nhất
8. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực hộ chiếu hoặc CMND người đại diện theo pháp luật mới của công ty (Bản sao chứng thực)
9. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực hộ chiếu hoặc CMND người nhà đầu tư cá nhân mới (Bản sao chứng thực)
10. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao y chứng thực hộ chiếu hoặc CMND người đại diện của nhà đầu tư mới (Bản sao chứng thực)

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
2. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
3. Luật số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013 về sửa đổi và bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp
Luật số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013 về sửa đổi và bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp
4. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/9/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Đầu tư

Thông tin bổ sung

Dự án thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cấp phép trước 01/7/2014 không bị yêu cầu tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư lại ngoại trừ trường hợp nhà đầu tư dự án muốn nhận được giấy chứng nhận đầu tưu mới. Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyến nghị nên đăng ký lại để nhận giấy chứng nhận đầu tư mới (theo mẫu mới) hoặc được phép mở rộng ngành nghề kinh doanh, thời gian thực hiện dự án và ưu đãi đầu tư.

Ai xác nhận thông tin này?

02/06/2015
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License