Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ UBND cấp huyện

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Thư ký chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên

T2: Đóng cửa
T3: Đóng cửa
T4: Đóng cửa
T5: Đóng cửa
T6: Đóng cửa
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Trần Ngọc Oanh
Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên
Điện thoại  +84 211 386 1326
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License