Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận tài liệu
document type goToLink Phiếu nhận tài liệu
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận tài liệu
document type Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy CNĐT (Phụ lục I-6)
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (chuyển đổi loại hình - trong KCN)
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (chuyển đổi loại hình - ngoài KCN)
document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (trong KCN)
document type goToLink Báo cáo thẩm định phương án bồi thường
document type goToLink Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế xin cấp GPXD
1 2 3 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License