Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type Biên bản bàn giao sản phẩm
document type goToLink Biên bản bàn giao đất
document type goToLink Biên bản bàn giao đất
document type goToLink Biên bản bàn giao đất
document type Biên bản bàn giao đất tại thực địa
document type Biên bản xác nhận thanh toán tiền bồi thường
document type goToLink Biên bản họp xác định chi phí giải phóng mặt bằng
document type Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành
document type goToLink Biên bản thương thảo hợp đồng về dịch vụ lập bản đồ quy hoạch địa điểm
document type Biên bản thương thảo dịch vụ thiết kế xây dựng (đã ký)
document type Biên bản thương thảo dịch vụ thiết kế xây dựng
document type Biên bản thương thảo dịch vụ thiết kế xây dựng (đã ký)
document type Biên bản thỏa thuận thuê hạ tầng_Tiếng Anh
document type Biên bản thỏa thuận thuê hạ tầng_Tiếng Việt
document type Biên bản thỏa thuận thuê đất
document type Biên bản ghi nhớ hoặc Hợp đồng thuê văn phòng
1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License