Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Tờ trình thu hồi và giao cho thuê đất của UBND cấp xã
document type goToLink Tờ trình thu hồi và giao đất của UBND cấp huyện
document type goToLink Thông báo thu hồi đất
document type goToLink Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
document type goToLink Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
document type goToLink Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong KCN)
document type goToLink Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
document type goToLink Giấy chứng nhận QSDĐ
document type Hợp đồng dịch vụ pháp lý
document type goToLink Bản sao Sao kê tài khoản đã được hợp pháp hoá lãnh sự
document type goToLink Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự
document type goToLink Giấy giới thiệu
document type goToLink Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ
document type goToLink Biên bản thanh lý hợp đồng
document type goToLink Biên bản thanh lý hợp đồng
document type Danh sách những người đại diện được uỷ quyền
document type Danh sách đại diện được ủy quyền
document type Danh sách thành viên công ty
document type Danh sách các thành viên trong công ty (áp dụng đối với Công ty TNHH nhiều hơn 2 thành viên)
document type Danh sách cổ đông sáng lập
document type Danh sách các cổ đông sáng lập (áp dụng đối với Công ty Cổ phần)
document type goToLink List of households receiving compensation
document type goToLink Danh sách các hộ gia đình nhận tiền bồi thường và hỗ trợ
document type goToLink Danh sách các đơn vị được phép khắc dấu
document type goToLink Danh sách các đơn vị được phép khắc dấu
document type goToLink Danh sách các đơn vị được phép khắc dấu
document type goToLink Danh sách các đơn vị được phép khắc dấu
document type goToLink Danh sách các đơn vị được phép khắc dấu
document type goToLink Danh sách thành viên hội đồng bồi thường
document type goToLink Danh sách các biên dịch viên đã đăng ký chữ ký
1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License