Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư (BCC- ngoài KCN)
document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư (BCC - trong KCN)
document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư
document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thuê văn phòng, trong KCN)
document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư
document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư
document type goToLink Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN
document type goToLink Bản đồ quy hoạch địa điểm đầu tư
document type goToLink Bản đồ quy hoạch địa điểm đã được UBND cấp xã ký và đóng dấu xác nhận
document type goToLink Bản đồ quy hoạch địa điểm đã được UBND huyện ký và đóng dấu xác nhận
document type goToLink Hóa đơn khắc dấu và đăng ký mẫu dấu
document type goToLink Hóa đơn khắc dấu và đăng ký mẫu dấu
document type goToLink Hóa đơn khắc dấu và đăng ký mẫu dấu
1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License