Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type Bản giải trình kinh tế kỹ thuật
document type goToLink Biên bản họp thẩm định báo cáo ĐTM
document type goToLink Biên bản họp thẩm định báo cáo ĐTM
document type goToLink Biên bản họp hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM
document type goToLink Hồ sơ báo cáo ĐTM
document type goToLink Hồ sơ báo cáo ĐTM
document type goToLink Báo cáo ĐTM đã thẩm duyệt
document type goToLink Báo cáo ĐTM đã thẩm duyệt
document type goToLink Báo cáo ĐTM đã thẩm duyệt
document type goToLink Dự toán chi phí thu hồi đất và tái định cư
1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License