Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
document type goToLink Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM
document type goToLink Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM
document type goToLink Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM
document type goToLink Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
document type goToLink Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
document type goToLink Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
document type Quyết định thành lập hội đồng bồi thường
document type Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường (LCDA)
document type goToLink Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất
document type goToLink Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất
document type goToLink Quyết định thu hồi và giao đất cho thuê của UBND cấp huyện
document type goToLink Quyết định thu hồi và giao đất cho thuê của UBND cấp huyện
document type goToLink Biên bản bàn giao tài liệu
document type goToLink Biên bản bàn giao tài liệu
document type goToLink Biên bản bàn giao hồ sơ
document type goToLink Biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ
document type goToLink Biên bản bàn giao hồ sơ (PCCC)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (của IPA)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (phê duyệt địa điểm đầu tư)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (IPA - phê duyệt địa điểm đầu tư)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (BCC - trong KCN)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (Báo cáo ĐTM)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (Báo cáo ĐTM)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (Báo cáo ĐTM)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (ĐTM)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (ĐTM)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (ĐTM)
document type goToLink Phiếu nhận, chuyển hồ sơ (xin cấp GPXD)
1 2 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License