Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Bản đồ địa chính
document type goToLink Bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp xã
document type goToLink Bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp xã
document type goToLink Bản đồ địa chính đã được UBND cấp xã xác nhận
document type goToLink Bản đồ địa chính đã được UBND cấp huyện ký và đóng dấu xác nhận
document type goToLink Bản đồ địa chính đã được UBND cấp huyện ký xác nhận
document type goToLink Bản đồ địa chính đã được UBND cấp huyện ký và đóng dấu xác nhận
document type goToLink Bản đồ địa chính có xác nhận của UBND cấp huyện
document type goToLink Bản đồ địa chính (đã ký hợp lệ)
document type goToLink Bản đồ địa chính đã phê duyệt
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (của Bên cho thuê)
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (của bên cho thuê)
document type goToLink Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (của bên cho thuê)
document type goToLink Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (của Bên cho thuê)
document type goToLink Lời chứng của công chứng viên (đính kèm hợp đồng)
document type goToLink Nhận kết quả đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Bản gốc Giấy chứng nhận về thẩm duyệt PCCC
document type goToLink Bản gốc Giấy chứng nhận về thẩm duyệt PCCC
document type goToLink Bản gốc Giấy chứng nhận về thẩm duyệt PCCC
document type goToLink Bản gốc Giấy chứng nhận về thẩm duyệt PCCC
document type goToLink Bản sao Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất đã được hợp pháp hoá lãnh sự
document type goToLink Bản sao Sao kê Tài khoản đã được hợp pháp hoá lãnh sự
document type goToLink
document type goToLink Bản sao Giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp đã được hợp pháp hoá lãnh sự
document type goToLink
1 2 3 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License